Angeline Donk specialist in Trauma en Conflicthantering

Trauma en conflicthantering

Bestuurlijke vraagstukken in de zorgorganisatie
Waar mensen samenwerken doen zich problemen voor. Meestal lossen deze problemen vanzelf op. Maar niet altijd. Met name in de GGz , de vrouwenopvang,  vluchtelingenzorg, maatschappelijke opvang,  verslavingzorg, TBS klinieken, Psychiatrische afdelingen (PAAZ) en Spoedeisende Hulp van algemene ziekenhuizen, zien we specifieke bestuurlijke knelpunten die resistent blijken voor op controle en beheersing gerichte maatregelen. Wat is de achtergrond hiervan en wat werkt wel??

De achtergrond: irrationele processen
De (semi)professionals in de zorgsector zijn doorlopend getuige van de gevolgen van fysiek en seksueel geweld, dreiging, verminking en verwaarlozing op mensen. Het op de lange termijn goed kunnen hanteren van complexe PTSS (Post Traumatisch Stress syndroom) en persoonlijkheidsproblematiek vergt optimale kennis en goede samenwerking, zowel intercollegiaal als in de hiërarchische lijn.
Chronische (team)conflicten, verhoogd ziekteverzuim, burnout, secundaire traumatisering en andere stress gerelateerde aandoeningen, een ongewenste omgangscultuur en een verhoogd afbreukrisico voor bestuurders komen in deze sector relatief veel voor en ondermijnen het arbeidsklimaat. Deze processen worden wel ‘irrationeel’ genoemd. Vanwege het hardnekkige karakter en geringe vatbaarheid voor ‘rationele’ oplossingen.

Wat werkt wel?
Mensen gaan beter functioneren wanneer het taakgerichte, cognitieve functioneringsniveau en de ‘onderstroom’, de ‘sense making’, optimaal op elkaar afgestemd zijn. Uit onderzoek blijkt dat zorgorganisaties die zich hierin onderscheiden succesvoller zijn.  Ook  ‘harde’ criteria zoals ziekteverzuim en output blijken te verbeteren.

Wat heeft uw organisatie nodig voor deze afstemming?
Dit is uiteraard afhankelijk van de specifieke situatie in uw organisatie. Zie voor interventiemogelijkheden: wat kan ik voor u doen